regulamin i RODO

Regulamin Akademii Tańca Move Arte
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z usług szkoły tańca „Akademia Tańca Move Arte Krzysztof Janko".
2. Akademia Tańca Move Arte z siedzibą przy ul. Fitelberga 53/43, 43-100 Tychy, powiat Tychy, woj. Śląskie działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) Właścicielem jestKrzysztof Janko, NIP:6462984376.
3. Pojęcia zapisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a. Regulamin- niniejszy regulamin;
b. Akademia - szkoła tańca, której właścicielem jest Krzysztof Janko NIP: 6462984376;
c. Kurs - kurs tańca oferowany przez szkołę;
d. Opłata - opłata należna na rzecz Szkoły z tytułu udziału w Kursie przez Uczestnika;
e. Strona internetowa - strona internetowa prowadzona przez Akademię znajdująca się pod adresem: movearte.pl, na której znajdują się informacje o Akademii i Kursach;
f. Zajęcia – zajęcia prowadzone w formie zajęć:
• Stacjonarnych – w szkole lub w innym budynku, zgodnie z §4 ust. 2 niniejszego regulaminu;
• Online – za pomocą platformy internetowej.
4. Zapisanie się na Kurs jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.


§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA
 

1. Na kurs tańca prowadzony przez Akademię Tańca Move Arte mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: www.movearte.pl oraz u dyrektorów placówek współpracujących z Akademią Tańca Move Arte).
2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:
a. telefonicznie (w godzinach otwarcia placówki: pon-pt od 9-21);
b. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.movearte.pi;
c. wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się u dyrekcji placówek współpracujących z Akademią Tańca Move Arte;
3. Wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (w wersji mobilnej bądź papierowej) jest warunkiem koniecznym, aby przystąpić do zajęć prowadzonych przez Akademię Tańca Move Arte.
4. Przyjęcie do grupy następuje po odbyciu lekcji pokazowej, która w przypadku rezygnacji z usług Akademii Tańca Move Arte jest bezpłatna. W momencie gdy kursant bądź jego opiekun decyduje się na kurs, jest on zobowiązany uiścić opłatę za Kurs w terminie do 7 dni od daty otrzymania rachunku.
5. W przypadku gdy zajęcia prowadzone są online, pierwsza lekcja pokazowa odbywa się także w tej formie (albo w ogóle nie odbywa się).
6. Osoby, które zapisały się na Kurs, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 4 Regulaminu, są usuwane z listy uczestników zajęć.
7. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Akademia Tańca Move Arte. O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zapisów.

 

§3 OPŁATY
 

1. Uczestnik bądź jego opiekun prawny jest zobowiązany uiścić opłatę za kurs na rachunek szkoły: MoveArte Krzysztof Janko, ul. Edukacji 74/140 na rachunek 06 1870 1045 2083 1068 0677 0001.
2. Opłata za kurs w tytule przelewu powinna zawierać tylko numer rachunku otrzymanego dragą elektroniczną lub papierową.
3. W przypadku braku wymaganych danych Akademia Tańca Move Arte nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
4. Opłata za zajęcia winna być uiszczona do 10-go każdego miesiąca z góry. Rachunki za zajęcia wystawione są do 3-go każdego miesiąca przez Akademię Tańca Move Arte oraz wysyłane w ten sam dzień na adres wskazany przez Kursanta bądź jego opiekuna prawnego.
5. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@movearte.pl z danymi potrzebnymi do jej wystawienia.
6. Zniżki i promocje nie łączą się.
7. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie movearte.pl

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.
2. W szczególnych przypadkach Akademia Tańca Move Arte zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby.
3. W szczególnych przypadkach, w związku z wystąpieniem okoliczności w następstwie COVID-19, bądź innych zdarzeń losowych Akademia Tańca Move Arte zastrzega sobie prawo do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym za pomocą platformy internetowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
4. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Instruktor może odmówić wstępu na zajęcia Kursantowi, który nie ma uiszczonej opłaty za aktualny miesiąc.
5. W przypadku nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 3 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem wypełnienia formularza udostępnionego na Stronie internetowej i zgody dyrektora Akademii Tańca Move Arte.
6. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.
7. Akademia Tańca nie zwraca opłaty za niewykorzystane zajęcia.
8. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach dyrektor Akademii Tańca Move Arte ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników zajęć. 8. Korzystanie z aparatów i kamer podczas zajęć w ramach Akademii Tańca Move Arte, bez pisemnej/ustnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA
 

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.
2. Szkoła powiadamia kursantów o przeprowadzeniu zajęć w trybie zdalnym po uprzednim poinformowaniu uczestników kursu przy pomocy wiadomości email, sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia.
3. Akademia Tańca Move Arte zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
a. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
b. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
4. W przypadku rozwiązania grupy, Akademia Tańca Move Arte zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są wolne miejsca.
5. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Akademia Tańca Move Arte organizuje zastępstwo bądź wyznacza dodatkowy termin zajęć.
6. Akademia Tańca Move Arte zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora oraz problemów technicznych wynikających z awarii sprzętu w placówce, w której odbywają się zajęcia.

 

§6 ZWROTY
 

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego rachunku lub faktury VAT.
2. Zwrot wpłaconych opłat za zajęcia może nastąpić:
a. w przypadku rozwiązania grupy;
b. choroby kursanta (zwolnienie L4 wystawione przez lekarza uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach do końca sezonu artystycznego. Jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Akademią Tańca Move Arte);
3. W przypadku choroby dłuższej niż jeden miesiąc pieniądze za opłacany miesiąc zostają przesunięte na poczet opłaty za następny miesiąc zajęć.

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO


1. Akademia Tańca Move Arte nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Akademii.
2. Uczestnik zajęć Akademii Tańca Move Arte może ubezpieczyć się we własnym zakresie.
3. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
4. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.
5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia.
6. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
7. Osoba zapisująca się na kurs w Akademii, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia z lekarzem.

 

§8 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19
 

1. Kursant, który zauważy u siebie niepokojące objawy zdrowotne zobowiązany jest powstrzymać się od uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w trybie stacjonarnym.
2. Kursant, który stawi się na zajęcia zobowiązany jest wypełnić oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia.
3. Kursant, który został skierowany na kwarantannę, bądź u którego został stwierdzony COVID-19 zobowiązany jest powstrzymać się od uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Akademię Tańca Move Arte.
4. Kursant przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, jak również bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do dezynfekcji rąk za pomocą środków udostępnionych przez Akademię Tańca Move Arte.
5. W przypadku widocznych objawów choroby u Kursanta, instruktor prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa w Kursie Kursantowi.
6. Kursanci mogą przebywać w sali, w której prowadzone są zajęcia wyłącznie podczas ich trwania.
7. Akademia Tańca Move Arte zobowiązuje się do wietrzenia sali po każdych przeprowadzonych zajęciach.

 

§8 OCHRONA PRYWATNOŚCI
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Akademia Tańca Move Arte. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Akademię dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Akademię Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Akademię.

 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Akademii Tańca Move Arte (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody dyrektora akademii.
 

§10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Akademię Tańca Move Arte powstałe w wyniku jego działania.
2. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia.
3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Kursanci danej grupy, Kursanci odrabiający zajęcia, instruktor/zy, rodzic/opiekun prawny biorący udział w lekcji pokazowej.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest MoveArte Krzysztof Janko, ul. Fitelberga 53/43, 43-100 Tychy, NIP: 6462984376, tel. 511-760-809, e-mail: kontakt@movearte.pl

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Krzysztof Janko, tel. 883-666-567, email: janko.krzysztof@gmail.com

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; dostawcy usług księgowości on-line, dostawcy usług księgowych.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;